Doklady naší odbornosti a profesionality

Odbornost a certifikace

Naším hlavním oborem činnosti je projektování podzemních a vodohospodářských staveb a staveb městské infrastruktury. Jedná se tedy především o kanalizace, vodovody, kabelové tunely, kolektory, dopravní a technické tunely.

Dále se zabýváme injektážemi zemin, statickými návrhy, odbornými posudky a inženýrskou činností. Podzemní stavby patří mezi najnáročnější stavební činnosti a pouze vysoká odbornost zpracovatele je zárukou dobrého projektu.

Naše projekční kancelář má 6 oborů autorizace:

Současně máme oprávnění k projektování činností prováděných hornickým způsobem, vydané báňským úřadem v Kladně.

Současně je ve firmě zaveden a udržován systém managementu jakosti pro projektovou a inženýrskou činnost ve výstavbě odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001.

Další požadované odbornosti zajišťujeme prostřednictvím spolehlivých subdodavatelů. Spolupracujeme s akademickými pracovníky ČVUT kateder zdravotního inženýrství, geotechniky, provádění staveb a laboratoří ekologických rizik městského odvodnění.

Tuto spolupráci usnadňuje umístění kanceláře společnosti v budově Fakulty stavební ČVUT Praha.

Jednatelé společnosti jsou členy českého tunelářského komitétu ITA/AITES a dále členy společnosti pro bezvýkopové technologie CzSTT (No Dig).

Firma je u ČBÚ ustanovena odborným znalcem pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem a pro vypracování odborných posudků a stanovisek.